ALGEMENE VOORWAARDEN​

Art.1 Definities

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 

Voetbalschool:      Young Talent Voetbal Academie;

Activiteit:                 Elke door de voetbalschool georganiseerde activiteit, zoals de trainingen en eventuele wedstrijden, voetbaldagen en/of andere evenementen;

Kosten:                  het bedrag dat is verschuldigd voor deelname aan de door de voetbalschool georganiseerde activiteiten.

 

  1. In deze algemene voorwaarden kan voor deelnemer en speler ook gelezen worden deelneemster en speelster.

 

Art.2 Duur en indeling van de training

 

2.1       De voetbaltrainingen duren 75 minuten en worden door gediplomeerde en of ervaren trainer(s)     gegeven.

2.2       Bij indeling van de spelers wordt gekeken naar leeftijd, fysiek, talent en kwaliteiten. Het fysieke, talent en de kwaliteiten worden beoordeeld door de trainers.

 

Art.3 Aanmelding en inschrijving

 

Een aanmelding voor een van de activiteiten geschiedt door middel van het invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier op de website van www.youngtalentvoetbal.nl. Een inschrijving voor een activiteit wordt alleen in behandeling genomen indien en zodra de voetbalschool het volledig ingevulde inschrijvingsformulier heeft ontvangen. De inschrijving wordt door de voetbalschool bevestigd. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De speler(ster) wordt pas definitief geplaatst als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Bij een naar het oordeel van de voetbalschool te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit, kan deze activiteit geannuleerd worden.

 

Art.4 Betaling

 

4.1       Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden per 1 juli of per 1 januari.

alle bedragen zijn incl. BTW

4.2       De kosten dienen te worden overgemaakt op bankrekening NL….. op naam van Young Talent Voetbal Academie onder vermelding van in elk geval de naam van de speler/deelnemer en, indien bekend, een factuurnummer.

4.3       De betalingen dienen voor elke 1ste van de maand in het bezit te zijn van de voetbalschool.

4.4       Betaling in termijnen is mogelijk.

4.5       Mocht er niet op tijd aan de betalingsverplichting worden voldaan dan zal de speler niet kunnen deelnemen aan de activiteit.

4.6       Bij een maandabonnement is er een opzegtermijn van 2 maanden.

4.7       Bij een jaarabonnement is er een opzegtermijn van 1 maand.

 

Art.5 Verhindering, afgelasting en annulering

 

5.1       Bij verhindering van de speler om een training bij te wonen, vindt er geen restitutie van de Kosten plaats.

5.2       De voetbalschool behoudt zich het recht voor om trainingen af te gelasten. Bij afgelasting van een training wordt de training of in een zaal of op een ander moment in overleg ingehaald.

5.3       Bij annulering door de speler wordt € 25.00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de annulering plaatsvindt na aanvang van de activiteit blijven de volledige kosten verschuldigd. In geval van een ernstige blessure of langdurige ziekte is het mogelijk om tot een week voor aanvang van de activiteit kosteloos te annuleren. Er dient dan wel een doktersverklaring te worden overlegd.

5.4       Bij annulering van de activiteit door de Voetbalschool krijgt de speler hiervan uiterlijk een week voor aanvang van de activiteit bericht. De speler wordt dan na overleg in een andere groep geplaatst. Slechts indien een speler niet in een andere groep kan worden geplaatst, worden de reeds betaalde kosten gerestitueerd.

 

Art.6 Lesmateriaal

 

6.1       Na betaling van de kosten van het tenue wordt het tenue eigendom van de speler. Dit tenue bestaat uit een shirt, een broek en kousen.

6.2       Het dragen van het tenue tijdens de activiteit is verplicht.

6.3       Het dragen van voetbalschoenen (of aangepast schoeisel geschikt voor kunstgrasveld) tijdens de activiteit is verplicht.

6.4       Het dragen van scheenbeschermers tijdens de activiteit is verplicht.

6.5       De deelnemers kunnen beschikken over uitstekende trainingsmaterialen.

 

Art.7 Aansprakelijkheid

 

7.1       Deelname aan door de Voetbalschool georganiseerde activiteiten geschiedt op eigen risico.

7.2       De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door en/of verbandhoudend met de deelname aan een door de Voetbalschool georganiseerde activiteit, het handelen of nalaten van haar werknemers en/of andere personen die door of vanwege de voetbalschool te werk zijn gesteld of van wier diensten door de Voetbalschool gebruik is gemaakt, tenzij aan de Voetbalschool opzet of grove schuld kan worden verweten.

7.3       De voetbalschool maakt gebruik van de faciliteiten van Voetbalvereniging VV Geldrop en SV Brandevoort. De speler dient zich correct te gedragen, zowel binnen het veld als in de kleedkamer. Indien de speler zich niet correct gedraagt, kan de speler worden geschorst of worden verwijderd van de voetbalschool. Bij schade aan materiaal of eigendommen van de boven genoemde clubs of de voetbalschool wordt de schade verhaald op de speler die de schade heeft toegebracht.

7.4       De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

7.5       De Voetbalschool is niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen voor, tijdens of na de activiteit, noch voor andere al aanwezige fysieke klachten.

 

Art.8 Foto’s en dergelijke

 

Alle audio- en/of visuele opnames tijdens de Activiteiten door de Voetbalschool gemaakt, zijn eigendom van de Voetbalschool. Door aanmelding geeft men de Voetbalschool het recht de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden. Indien men hier bezwaar tegen heeft, dient men dit bezwaar voorafgaande aan de Activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan de Voetbalschool.

 

Art.9 E-mail en website

 

De Voetbalschool houdt alle deelnemers aan de activiteiten via nieuwsbulletins per email en haar eigen website: http://www.youngtalentvoetbal.nl op de hoogte van haar activiteiten.

 

Artikel 10

 

10.1     De voetbalschool is te allen tijde gerechtigd de Algemene voorwaarden aan te passen of

aan te vullen. Afwijking van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien dit

nadrukkelijk schriftelijk of per email tussen de voetbalschool en de deelnemer is

overeengekomen.

10.2     Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele

onopgeloste geschillen worden voorgeld aan de daartoe bevoegde rechter in het

arrondissement Den Bosch.